Mijn favorieten

Disclaimer


Deze website van Heintz Makelaars wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder meer aan de hand van de door de verkopers aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website en de daarin vervatte informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen/updates
Heintz Makelaars behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via deze website.

Tekeningen en plattegronden
De op de website en in de brochures gebruikte tekeningen en plattegronden dienen ter indicatie en zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden. Onderdelen kunnen anders zijn van maatvoering en indeling dan op deze tekeningen zijn aangegeven. Aan deze tekeningen en plattegronden kunnen derhalve geen rechten ontleend worden.

Externe links
De website van Heintz Makelaars bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze website. Heintz Makelaars kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Intellectueel eigendom
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft Heintz Makelaars steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan door haar bij de nakoming van overeenkomsten vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, lay-out, plannen, ontwerpen, tekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen. Alle rechten voorbehouden. Niets van al hetgeen hiervoor bedoeld mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heintz Makelaars.

NVM Consumentenvoorwaarden
Via deze link kom je bij de NVM Consumentenvoorwaarden.